ALT IELTS GIA SƯ

Luyện IELTS Theo Cách Riêng Của Bạn

Chương Trình IELTS ACADEMIC Và GENERAL Dành Cho Học Sinh, Sinh Viên Và Người Đi Làm

Gia Sư 1:1

GIÁO VIÊN

Việt Nam, Chứng chỉ IELTS ≥ 7.0 hoặc B.A/M.A Ngữ Văn Anh, TESOL.

Bản Ngữ theo yêu cầu

THỜI LƯỢNG HỌC

Theo trình độ học viên

LỊCH HỌC

Linh hoạt

THỜI GIAN ĐỢI KHAI GIẢNG

Tối đa 1 tuần

CAM KẾT

Cam kết 3 bên đầu ra

Điểm thi thật ≥ Điểm thi cuối khóa

LEVEL HỌC PHÍ

25.000.000 đ/Khóa

27.000.000 đ/Khóa

* Click vào từng level để xem chi tiết khóa học

Gia Sư 1:2

GIÁO VIÊN

Việt Nam, Chứng chỉ IELTS ≥ 7.0 hoặc B.A/M.A Ngữ Văn Anh, TESOL.

Bản Ngữ theo yêu cầu

THỜI LƯỢNG HỌC

2 - 2.5 tháng

LỊCH HỌC

Linh hoạt

THỜI GIAN ĐỢI KHAI GIẢNG

Tối đa 1 tuần

CAM KẾT

Cam kết 3 bên đầu ra

Điểm thi thật ≥ Điểm thi cuối khóa

HỌC PHÍ

13.900.000 đ/Khóa

LEVEL
* Click vào từng level để xem chi tiết khóa học

Gia Sư 1:6

GIÁO VIÊN

Việt Nam, Chứng chỉ IELTS ≥ 7.0 hoặc B.A/M.A Ngữ Văn Anh, TESOL.


THỜI LƯỢNG HỌC

2 - 2.5 tháng

LỊCH HỌC

17h30-19h30, 19h30-21h30

THỜI GIAN ĐỢI KHAI GIẢNG

Tối đa 4 tuần

CAM KẾT

Cam kết 3 bên đầu ra

Điểm thi thật ≥ Điểm thi cuối khóa

HỌC PHÍ

8.500.000 đ/Khóa

LEVEL
* Click vào từng level để xem chi tiết khóa học

Gia Sư Online

GIÁO VIÊN

Việt Nam, Chứng chỉ IELTS ≥ 7.0 hoặc B.A/M.A Ngữ Văn Anh, TESOL.

Bản Ngữ theo yêu cầu

THỜI LƯỢNG HỌC

2 - 2.5 tháng

LỊCH HỌC

Linh hoạt đối với mô hình 1:1 & 1:2

THỜI GIAN ĐỢI KHAI GIẢNG

Từ 1 đến 2 tuần

CAM KẾT

Cam kết 3 bên đầu ra

Điểm thi thật ≥ Điểm thi cuối khóa

HỌC PHÍ

13.900.000 đ/1 Khóa 1:2

19.900.000 đ/1 Khóa 1:1

LEVEL